Zobacz większe

Farba do znakowania jezdni LINER 32 kg

Producent: ppg

Farba przeznaczona jest do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej

Więcej szczegółów

Chwilowo brak produktu w tej wersji

498,00 zł brutto

Opis

Waga32 kg
Rodzajakrylowe

Więcej informacji

OPIS PRODUKTU:
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni LINER stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze Ŝywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Farbę nakładać mechanicznie wszystkimi typami malowarek (malowarki pneumatyczne i hydrodynamiczne). Na dobrych nawierzchniach poprawne parametry oznakowania moŜna uzyskać przy nakładzie farby 600g na m². W najczęściej spotykanych warunkach zalecany nakład to 600g – 800g na m². Farbę LINER HS nanosi się na czyste i suche nawierzchnie asfaltowe i betonowe. Ze względu na moŜliwość wystąpienia zaŜółcenia oznakowań nie jest zalecane stosowanie farby na podłoŜa typu smołowego. Przed uŜyciem farbę naleŜy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości oryginalnego opakowania. Lepkość farby LINER HS w stanie dostawy przystosowana jest bezpośrednio do malowania. Jedynie w przypadku znacznego wzrostu lepkości farby spowodowanego np. niską temperaturą otoczenia (5-10°C) dopuszcza się jej rozcieńczenie niewielką ilością rozcieńczalnika WPZ 11 do farb do znakowania jezdni w ilości do 2% wagowych. Nadmierne stosowanie rozcieńczalnika jest niedopuszczalne ze względu na otrzymywanie powłok o obniŜonej trwałości. Farbę naleŜy nanosić w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni 5-35°C przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły lub rosy. W celu nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego naleŜy nanieść na farbę mikrokulki szklane w czasie nie dłuŜszym niŜ 3 sekundy od nałoŜenia farby. Mikrokulki powinny być naniesione w sposób mechaniczny, zapewniający odpowiednie zanurzenie mikrokulek w farbie. Niedopuszczalne jest posypywanie ręczne. ZuŜycie kulek szklanych powinno wynosić 250-300 g/m². Zalecane rodzaje kulek szklanych: 100 – 600 Km lub 125-630 Km. W warunkach zbliŜonych do optymalnych, czyli przy temperaturze powietrza około 20°C i temperaturze nawierzchni 25°C, przy nakładzie 700 g/m² i względnej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%, czas do uzyskania przejezdności wynosi 25 min. Wraz ze spadkiem temperatury i zmianie wilgotności, bądź przy większym nakładzie farby, czas schnięcia moŜe ulec wydłuŜeniu.


WŁAŚCIWOŚCI:
Gęstość w 20°C 1,55÷1,65 g/cm³
Lepkość wg Krebsa 78 – 88 KU
Zawartość substancji stałych 75 ÷ 79 [%]

Produkty powiązane